Gegevensbeschermingsverklaring

 
Wij zijn zeer verheugd dat u interesse toont in onze onderneming. Gegevensbescherming is een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Wipe-GLOBAL. Het gebruik van de internetpagina's van Wipe-GLOBAL is mogelijk zonder persoonsgegevens achter te laten; echter, als een betrokkene gebruik wil maken van speciale enterprise-services via onze website, dank an verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, maar er is geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, dan vragen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

 

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene dienen altijd in overeenstemming te zijn met de algemene verordening voor de bescherming van de gegevens (GDPR) en overeenkomstig te zijn met de bepalingen van de land-specifieke gegevens-bescherming, zoals van toepassing op Wipe-GLOBAL. Door middel van deze databescherming verklaring wil onze onderneming iedereen informeren over de aard, de omvang en het doel waarom persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Bovendien wordt aan betrokkenen meegedeeld welke rechten zij heft onder deze databescherming verklaring.

 

Als controller heeft Wipe-GLOBAL tal van technische en organisatorische maatregelen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die worden verwerkt via onze website goed zijn beschermd. Absolute bescherming kan helaas niet worden gegarandeerd. Om deze reden is het steeds mogelijk om de overdracht van persoonsgegevens via alternatieve middelen te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld telefonisch.
 
 

1. Definities


De verklaring van de bescherming van gegevens van Wipe-GLOBAL is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor het gebruik van de algemene verordening voor de bescherming van de gegevens (GDPR). Onze databescherming verklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, onze klanten en zakelijke partners. Om hiervoor te zorgen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:
 • a)    Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens betekent iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een id zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-id of naar een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke person.
 • b) Betrokkene(n)

  Data subject is any identified or identifiable natural person, whose personal data is processed by the controller responsible for the processing.Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door de controller die verantwoordelijk is voor de verwerking.
 • c)    Processing

  Processing / gegevensverwerking -

  Processing is any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

  Verwerking is elke handeling of elk geheel van handelingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet langs geautomatiseerde weg, zoals de collectie, opname, organisatie, het structureren, opslag, aanpassing of wijziging, ophalen, overleg, gebruik, onthulling door transmissie, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, uitlijning of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.
 • d)    Restriction of processing

  Beperking van gegevensverwerking

  Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future.

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel om de verwerking in de toekomst te beperken
 • e)    Profiling

  Profilering

  Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.

  Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te bekijken met betrekking tot een natuurlijke persoon, in het bijzonder om te analyseren of voorspellingen te doen over de prestaties van die natuurlijke persoon op werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
 • f)     Pseudonymisation

  Pseudonimiseren

  Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.

  Pseudonimiseren is de verwerking van persoonlijke gegevens op zodanige wijze dat de persoonlijke gegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden is gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegeschreven worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 • g)    Controller or controller responsible for the processing

  Controller of controller verantwoordelijke voor de verwerking

  Controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

  Controller of controller verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of tezamen met anderen, de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; waar de doeleinden en de middelen voor dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lid-staat, de controller of de specifieke criteria voor diens benoeming kunnen worden bepaald door de wet van de Unie of de lid-staat.
 • h)    Processor

  Processor

  Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

  Processor is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.
 • i)      Recipient

  Ontvanger

  Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie, waaraan de persoonlijke gegevens worden verstrekt, of aan een derde partij. Echter, overheidsinstanties die persoonlijke gegevens ontvangen in het kader van een bijzondere onderzoekopdracht overeenkomstig het recht van de Unie of de lid-staat, mogen niet beschouwd worden als ontvangers; de verwerking van die gegevens zal plaatsvinden door de overheidsinstantie met inachtneming van de toepasselijke regels voor gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.
 • j)      Third party

  Derde partij

  Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.

  Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een lichaam, niet zijnde de betrokkene, de controller, de processor en zij die werken onder rechtstreeks gezag van de verwerkings verantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonlijke gegevens te verwerken.
 • k)    Consent

  Toestemming

  Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

  Toestemming van de betrokkene is een vrij bepaalde, specifieke, ondubbelzinnige aanwijzing waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijk positieve actie, akkoord gaat met de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens.

2. Name and Address of the controller

Naam en adres van de controller

Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation (GDPR), other data protection laws applicable in Member states of the European Union and other provisions related to data protection is:

Controller voor de toepassing van de algemene Data Protection verordening (GDPR), andere wetten over gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lid-staten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Wipe-GLOBAL

Buchenweg 17

86508 Rehling

Deutschland

Duitsland

Phone: +49 8237 9529996

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.wipe-global.com

3. Cookies

Cookies

The Internet pages of the Wipe-GLOBAL use cookies. Cookies are text files that are stored in a computer system via an Internet browser.

De internetpagina's van Wipe-GLOBAL maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in een computersysteem via een internetbrowser.

Many Internet sites and servers use cookies. Many cookies contain a so-called cookie ID. A cookie ID is a unique identifier of the cookie. It consists of a character string through which Internet pages and servers can be assigned to the specific Internet browser in which the cookie was stored. This allows visited Internet sites and servers to differentiate the individual browser of the dats subject from other Internet browsers that contain other cookies. A specific Internet browser can be recognized and identified using the unique cookie ID.

Veel internetsites en servers gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks via welke Internet pagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de afzonderlijke browser van het onderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Through the use of cookies, the Wipe-GLOBAL can provide the users of this website with more user-friendly services that would not be possible without the cookie setting.

Door het gebruik van cookies kan Wipe-GLOBAL de gebruikers van deze website van meer gebruiksvriendelijke diensten voorzien, wat niet mogelijk zou zijn zonder de cookie-instelling.

By means of a cookie, the information and offers on our website can be optimized with the user in mind. Cookies allow us, as previously mentioned, to recognize our website users. The purpose of this recognition is to make it easier for users to utilize our website. The website user that uses cookies, e.g. does not have to enter access data each time the website is accessed, because this is taken over by the website, and the cookie is thus stored on the user's computer system. Another example is the cookie of a shopping cart in an online shop. The online store remembers the articles that a customer has placed in the virtual shopping cart via a cookie.

Door middel van een cookie kunnen informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies geven ons, zoals eerder genoemd, de mogelijkheid om de websitegebruikers van onze site te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. De gebruiker van de website die gebruikmaakt van cookies, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te vullen elke keer dat de website toegankelijk is, omdat dit wordt overgenomen van de website en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen is. Een ander voorbeeld is dat van de de cookie van een winkelwagen in een online shop. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant heeft geplaatst in de virtuele winkelwagen via een cookie.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs. This is possible in all popular Internet browsers. If the data subject deactivates the setting of cookies in the Internet browser used, not all functions of our website may be entirely usable.

De betrokkene kan het gebruik van cookies te allen tijde voorkomen door middel van een corresponderende instelling van de internetbrowser die wordt gebruikt, en kan dus permanent de instelling van cookies weigeren. Bovendien kunnen de cookies op elk gewenst moment worden verwijderd via een Internet-browser of andere software programma's. Dit is mogelijk in alle populaire Internet-browsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de internetbrowser gebruikt deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Collection of general data and information

Verzameling van algemene gegevens en informatie

The website of the Wipe-GLOBAL collects a series of general data and information when a data subject or automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) the sub-websites, (5) the date and time of access to the Internet site, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system, and (8) any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems.

De website van de Wipe-GLOBAL verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de server logboekbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de browsertypen en -versies gebruikt, (2) het besturingssysteem gebruikt door de toegang tot systeem, (3) de website waaruit een systeem voor toegang tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de sub websites, (5) de datum en tijd van de toegang waarop de Internetsite werd gebruikt, (6) een Internet-protocoladres (IP adres), (7) de Internet serviceprovider voor de toegang tot systeem, en (8) alle andere vergelijkbare gegevens en informatie die kan worden gebruikt in geval van aanvallen op onze IT-systemen.

When using these general data and information, the Wipe-GLOBAL does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. Therefore, the Wipe-GLOBAL analyzes anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a data subject.

Wanneer Wipe-Global deze algemene gegevens en informatie gebruikt, trekt ze geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig voor (1) correcte aanlevering van de inhoud van onze website, (2) het optimaliseren van de inhoud van onze website, alsmede haar advertentie, (3) zorgen voor de levensvatbaarheid op lange termijn van onze IT-systemen en technologie van de website, en (4) geef wettelijke handhavingsinstanties de informatie die zij nodig hebben voor de strafrechtelijke vervolging in geval van een cyber-aanval. Daarom analyseert Wipe-GLOBAL anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel het verhogen van de bescherming van gegevens en beveiliging van de gegevens van onze onderneming en om een optimaal niveau van bescherming van de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de server log-bestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.

5. Registration on our website

Als u zich aanmeldt op onze site

The data subject has the possibility to register on the website of the controller with the indication of personal data. Which personal data are transmitted to the controller is determined by the respective input mask used for the registration. The personal data entered by the data subject are collected and stored exclusively for internal use by the controller, and for his own purposes. The controller may request transfer to one or more processors (e.g. a parcel service) that also uses personal data for an internal purpose which is attributable to the controller.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de controller met de vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de controller wordt bepaald door het registratieluik dat wordt gebruikt voor de registratie. De persoonlijke gegevens die worden ingevoerd door de betrokkene zijn verzameld en opgeslagen uitsluitend voor intern gebruik door de controller, en voor zijn eigen doeleinden. De controller kan de overdracht verzoeken van informatie aan een of meer processoren (bijvoorbeeld een pakketdienst), waarin ook persoonlijke gegevens staan die zijn terug te voeren tot de controller.

By registering on the website of the controller, the IP address—assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject—date, and time of the registration are also stored. The storage of this data takes place against the background that this is the only way to prevent the misuse of our services, and, if necessary, to make it possible to investigate committed offenses. Insofar, the storage of this data is necessary to secure the controller. This data is not passed on to third parties unless there is a statutory obligation to pass on the data, or if the transfer serves the aim of criminal prosecution.

Door je op de website van de controller te registreren worden het IP-adres — toegewezen door de Internet serviceprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene — datum en tijd van de registratie ook opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om het misbruik van onze diensten te voorkomen, en, indien nodig, maken het mogelijk om onderzoek te doen naar gepleegde overtredingen. Voor zover de opslag van deze gegevens nodig is om de controller veilig te stellen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is tot het doorgeven van de gegevens, of als de overdracht het doel dient van een strafrechtelijke vervolging.

The registration of the data subject, with the voluntary indication of personal data, is intended to enable the controller to offer the data subject contents or services that may only be offered to registered users due to the nature of the matter in question. Registered persons are free to change the personal data specified during the registration at any time, or to have them completely deleted from the data stock of the controller.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de controller inhoud of diensten aan te laten bieden aan de betrokkene die slechts kunnen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonlijke gegevens opgegeven tijdens de registratie op elk gewenst moment te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de data bijgehouden door de controller.

The data controller shall, at any time, provide information upon request to each data subject as to what personal data are stored about the data subject. In addition, the data controller shall correct or erase personal data at the request or indication of the data subject, insofar as there are no statutory storage obligations. The entirety of the controller’s employees are available to the data subject in this respect as contact persons.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt te allen tijde informatie op verzoek aan elke betrokkene over welke persoonlijke gegevens worden opgeslagen over de betrokkene. Daarnaast zal de verwerkingsverantwoordelijke persoonlijke informatie rechtzetten of verwijderen op verzoek van de betrokkene, voorzover er geen wettelijke opslag verplichting is. Alle werknemers van de controller zijn hierbij als contactpersonen beschikbaar voor de betrokkene.

6. Contact possibility via the website

Neem contact op via de website

The website of the Wipe-GLOBAL contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

De website van de Wipe-GLOBAL bevat informatie waarmee een snel elektronische contact met onze onderneming mogelijk is, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen emailadres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Als een betrokkene de controller via e-mail of via een contactformulier benadert, worden de persoonlijke gegevens van de betrokkene automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene worden verstrekt worden opgeslagen met het oog op verwerking of het contact met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden.

7. Routine erasure and blocking of personal data

Het routinematig wissen en afschermen van persoonlijke gegevens

The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

De verwerkingsverantwoordelijke zullen de persoonlijke gegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het doel van opslag, of voor zover dit is verleend door de Europese wetgever of andere wetgevers in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waarnaar de controller is onderworpen aan, verwerken en opslaan.

Als het doel van de opslag niet van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke vereisten.

8. Rights of the data subject

Rechten van de betrokkene

 • a) Right of confirmation

  Recht van bevestiging

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

  Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese wetgever om van de controller uitsluitsel te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene zich wenst te beroepen op dit recht van bevestiging, kan hij of zij zich te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de controller.
 • b) Right of access

  Toegangsrechten

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

  Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese wetgever op de controller gratis informatie over zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien, de Europese richtlijnen en verordeningen de gegevens onderwerp toegang verlenen tot de volgende informatie
  • the purposes of the processing;
  • Het doel van het verwerken van gegevens
  • the categories of personal data concerned;
  • de categorieën van de opgeslagen persoonlijke gegevens
  • the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, special ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
  • waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen, of, als dat niet mogelijk, de criteria om die periode te bepalen.
  • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;
  • het bestaan van het recht om de controller te vragen om rectificatie of uitwissing van persoonlijke gegevens, of beperkingen van de verwerking van persoonlijke gegevens over de betrokkene, of bezwaar te maken tegen de verwerking
  • the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
  • het bestaan van het recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
  • where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
  • als de persoonlijke gegevens niet worden verzameld via de betrokkene, alle beschikbare informatie over hun bron
  • the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profielen, bedoeld in artikel 22, lid 1 en lid 4, van de GDPR en tenminste in deze gevallen, zinvolle informatie over de achterliggende gedachte, evenals de betekenis en gevolgen van dergelijke verwerking die dit heeft voor de betrokkene

  Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht op informatie over de vraag of de persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde land of een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen die zijn genomen met betrekking tot de overdracht

  If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

  Als een betrokkene een beroep doet op dit recht van toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de controller
 • c) Right to rectification

  Recht op rectificatie

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

  Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese wetgever om van de controller zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over hem of haar te krijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te voltooien, met inbegrip van het verstrekken van een aanvullende verklaring

  If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, hij of zij kan te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de controller.
 • d) Right to erasure (Right to be forgotten)

  Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

  Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese wetgever, om de controller persoonlijke gegevens over hem of haar zonder onnodige vertraging te laten wissen, en de controller heeft de verplichting om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, en zolang de verwerking niet nodig is
  • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
  • De persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt
  • The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.
  • De betrokkene de toestemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd volgens punt (a) van artikel 6, lid 1 van de GDPR, of punt (a) van artikel 9, lid 2 van het GDPR, en waar er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is
  • The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
  • De betrokkene tegen de verwerking is overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR objecten en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking of de betrokkene is tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de GDPR objecten
  • The personal data have been unlawfully processed.
  • De persoonlijke gegevens zijn op onrechtmatige wijze verwerkt
  • The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
  • De persoonlijke gegevens moeten worden gewist in verband met de naleving van een wettelijke verplichting in de Unie of de lid-staat recht waaraan de controller onderworpen is
  • The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.
  • De persoonlijke gegevens zijn verzameld op basis van het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de GDPR

  If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the Wipe-GLOBAL, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of Wipe-GLOBAL shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst het wissen van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de Wipe-GLOBAL, dan kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de controller. Een medewerker van Wipe-GLOBAL moet er onmiddellijk voor zorgen dat een uitwissing verzoek onmiddellijk wordt uitgevoerd.

  Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of the Wipe-GLOBAL will arrange the necessary measures in individual cases.

  Waar de controller persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is uit hoofde van artikel 17, lid 1, om de persoonlijke gegevens te wissen, neemt de controller, met inachtneming van de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om aan andere domeincontrollers die persoonsgegevens verwerken aan te geven dat de betrokkene heeft verzocht om uitwissing van links naar, of een kopie of replicatie van deze persoonlijke gegevens, voor zover de verwerking niet is vereist. Een medewerkers van de Wipe-GLOBAL neemt de nodige maatregelen in individuele gevallen
 • e) Right of restriction of processing

  Recht op de beperking van de verwerking

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

  Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese wetgever om de beperking van de verwerking te vragen aan de verantwoordelijke van de verwerking, als het volgende van toepassing is
  • The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
  • De nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode waardoor de controller de juistheid van de persoonsgegevens had kunnen checken
  • The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en in plaats daarvan wordt gevraagd de data beperkt te gebruiken
  • The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.
  • De controller heeft niet langer de persoonsgegevens nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze worden verzocht door de betrokkene voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims
  • The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR in afwachting van de controle of de legitieme redenen van de controller boven die van de betrokkene gaan.

  If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by the Wipe-GLOBAL, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of the Wipe-GLOBAL will arrange the restriction of the processing.

  Als aan één van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de Wipe-GLOBAL,dan kan hij of zij op elk gewenst moment contact met elke werknemer van de controller opnemen. De medewerker van de Wipe-GLOBAL zorgt voor de beperking van de verwerking
 • f) Right to data portability

  Recht op overdracht van gegevens

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

  Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese wetgever, om de persoonlijke gegevens over hem of haar, die warden gegeven aan een controller, in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine-leesbare indeling te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om gegevens te verzenden naar een andere controller zonder belemmering van de domeincontroller waaraan de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van punt (a) van artikel 6, lid 1 van de GDPR of de punt (a) van Ar ticle-9, lid 2 van het GDPR, of op een contract uit hoofde van punt b van artikel 6, lid 1, van de GDPR, en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet nodig voor de vervulling van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening door de controller van de rol van officieel gemachtigde.

  Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.

  Bovendien, bij de uitoefening van zijn of haar recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1 van de GDPR, heeft de betrokkene het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van één domeincontroller naar de andere te transfereren, wanneer dat technisch haalbaar is en wanneer dit handelen geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

  In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of the Wipe-GLOBAL.

  Om het recht om gegevens over te dragen uit te voeren, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de Wipe-GLOBAL
 • g) Right to object

  Recht op bezwaar

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

  Elke betrokkene heeft het recht op bezwaar verleend door de Europese wetgever, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens van hem of haar op basis van redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie op elk moment, die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1, van de GDPR. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  The Wipe-GLOBAL shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

  Wipe-GLOBAL verwerkt de persoonlijke gegevens niet langer als er bezwaar is gemaakt, tenzij we kunnen aantonen dat er zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen zijn die het negeren van de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of de verdediging van juridische claims rechtvaardigen.

  If the Wipe-GLOBAL processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to the Wipe-GLOBAL to the processing for direct marketing purposes, the Wipe-GLOBAL will no longer process the personal data for these purposes.

  Als Wipe-GLOBAL persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verwerkt, heeft de betrokkene het recht bezwaar te maken tegen verwerking van persoonlijke gegevens over hem of haar voor dergelijke marketing, op elk gewenst moment. Dit geldt voor profilering in de mate dat het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt op de verwerking voor direct marketing doeleinden bij Wipe-GLOBAL, zal Wipe-GLOBAL de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

  In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the Wipe-GLOBAL for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie door Wipe-GLOBAL voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak uitgevoerd om redenen van openbaar belang.

  In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of the Wipe-GLOBAL. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

  Voor de uitoefening van het recht op bezwaar kan de betrokkene contact op met een medewerker van Wipe-GLOBAL. Bovendien staat het betrokkene vrij voor het gebruik van zijn of haar recht bezwaar te maken, geautomatiseerde middelen te gebruiken met technische specificaties in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, met inachtneming van Richtlijn 2002/58/EG,
 • h) Automated individual decision-making, including profiling

  Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject's explicit consent.

  Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese wetgever niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde gegevensverwerking, met inbegrip van profilering, die juridische gevolgen voor hem of haar produceert of ook grote invloed op hem of haar heeft, zolang het besluit (1) niet is noodzakelijk is voor het aangaan van, of de prestaties hieruit voortvloeiend van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) niet is toegestaan bij wet van de Unie of de lid-staat waaraan de controller is onderworpen en welke geschikt maatregelen stelt ter bescherming van de rechten en de vrijheden van de betrokkene en legitieme belangen, of (3) niet is gebaseerd op de expliciete toestemming van de betrokkene

  If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject's explicit consent, the Wipe-GLOBAL shall implement suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

  Als het besluit (1) nodig is voor aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder of (2) gebaseerd is op de expliciete toestemming van de betrokkene, treft de Wipe-GLOBAL passende maatregelen ter bescherming van de gegevens van betrokkene en zijn/haar vrijheden en legitieme belangen, waaronder het recht op menselijke interventie van de kant van de controller, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en een besluit aan te vechten.

  If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of the Wipe-GLOBAL.

  Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, hij of zij kan te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de Wipe-GLOBAL.
 • i) Right to withdraw data protection consent

  Recht de toestemming in te trekken rondom gegevensbescherming.

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

  Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese wetgever, om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens, op elk gewenst moment in te trekken.

  If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of the Wipe-GLOBAL.

  Als de betrokkene het recht de toestemming in te trekken wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de Wipe-GLOBAL.

9. Data protection for applications and the application procedures

Bescherming van de gegevens voor toepassingen en de aanvraagprocedures

The data controller shall collect and process the personal data of applicants for the purpose of the processing of the application procedure. The processing may also be carried out electronically. This is the case, in particular, if an applicant submits corresponding application documents by e-mail or by means of a web form on the website to the controller. If the data controller concludes an employment contract with an applicant, the submitted data will be stored for the purpose of processing the employment relationship in compliance with legal requirements. If no employment contract is concluded with the applicant by the controller, the application documents shall be automatically erased two months after notification of the refusal decision, provided that no other legitimate interests of the controller are opposed to the erasure. Other legitimate interest in this relation is, e.g. a burden of proof in a procedure under the General Equal Treatment Act (AGG).

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonlijke gegevens van kandidaten verzamelen en verwerken met het oog op de behandeling van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch geschieden. Dit is in het bijzonder het geval als een verzoek per e-mail of door middel van een web-formulier op de website van de controller wordt ingevuld en de benodigde documenten worden aangeleverd. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met sollicitant, zullen de ingeleverde gegevens worden opgeslagen met het oog op het opstellen van het arbeidscontract en met inachtneming van de wettelijke vereisten. Als de controleur geen arbeidsovereenkomst sluit met de kandidaat, zullen de aanvraagdocumenten automatisch worden gewist twee maanden na kennisgeving van de beslissing van weigering, op voorwaarde dat er geen andere rechtmatige belangen voor de controller zijn tegen het wissen. Een ander rechtmatig belang in deze is bijvoorbeeld een omkering van de bewijslast in een procedure onder de algemene wet voor gelijke behandeling (AGG).

10. Data protection provisions about the application and use of LinkedIn

Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

The controller has integrated components of the LinkedIn Corporation on this website. LinkedIn is a web-based social network that enables users with existing business contacts to connect and to make new business contacts. Over 400 million registered people in more than 200 countries use LinkedIn. Thus, LinkedIn is currently the largest platform for business contacts and one of the most visited websites in the world.

De controller beschikt over geïntegreerde componenten van de LinkedIn Corporation op deze website. LinkedIn is een op het web-gebaseerd sociale netwerk waarmee gebruikers met bestaande zakelijke contacten worden verbonden met nieuwe zakelijke contactpersonen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. LinkedIn is dus momenteel het grootste platform voor zakelijke contactpersonen en een van de meest bezochte websites in de wereld.

The operating company of LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. For privacy matters outside of the UNITED STATES LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, is responsible.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Voor privacy kwesties buiten de Verenigde Staten is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a LinkedIn component (LinkedIn plug-in) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to the download of a display of the corresponding LinkedIn component of LinkedIn. Further information about the LinkedIn plug-in may be accessed under https://developer.linkedin.com/plugins. During the course of this technical procedure, LinkedIn gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

Met elke opvraag van één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een LinkedIn component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het technologisch informatiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige LinkedIn component van LinkedIn te downloaden. Meer informatie over de LinkedIn plug-in kan worden verkregen via https://developer.linkedin.com/plugins. In de loop van deze technische procedure verkrijgt LinkedIn kennis van welke specifieke sub pagina van onze website werd bezocht door de betrokkene.

If the data subject is logged in at the same time on LinkedIn, LinkedIn detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the LinkedIn component and associated with the respective LinkedIn account of the data subject. If the data subject clicks on one of the LinkedIn buttons integrated on our website, then LinkedIn assigns this information to the personal LinkedIn user account of the data subject and stores the personal data.

Als de betrokkene op hetzelfde moment is ingelogd op LinkedIn, dan detecteert LinkedIn met elke opvraag op onze website door de betrokkene — en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite — welke specifieke sub pagina van onze Internet-pagina werd bezocht door betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan de respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de LinkedIn knoppen drukt, geïntegreerd in onze website, dan wijst LinkedIn deze gegevens aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene toe en slaat de persoonlijke gegevens op.

LinkedIn receives information via the LinkedIn component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in at LinkedIn at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the LinkedIn button or not. If such a transmission of information to LinkedIn is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their LinkedIn account before a call-up to our website is made.

LinkedIn ontvangt informatie via de LinkedIn-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene is ingelogd op LinkedIn ten tijde van het opvragen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-knop klikt of niet. Als een dergelijke toezending van informatie naar LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij LinkedIn, voordat onze website wordt bezocht.

LinkedIn provides under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls the possibility to unsubscribe from e-mail messages, SMS messages and targeted ads, as well as the ability to manage ad settings. LinkedIn also uses affiliates such as Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, and Lotame. The setting of such cookies may be denied under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. The applicable privacy policy for LinkedIn is available under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. The LinkedIn Cookie Policy is available under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om een abonnement op e-mailberichten, SMS-berichten en advertenties, evenals de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn gebruikt Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. De instelling van dergelijke cookies kan worden geweigerd onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De LinkedIn Cookie Policy is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Data protection provisions about the application and use of Xing

Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Xing

On this website, the controller has integrated components of XING. XING is an Internet-based social network that enables users to connect with existing business contacts and to create new business contacts. The individual users can create a personal profile of themselves at XING. Companies may, e.g. create company profiles or publish jobs on XING.

Op deze website, heeft de controller onderdelen van XING geïntegreerd. XING is een op Internet gebaseerd sociale netwerk waarmee gebruikers contact kunnen zoeken met bestaande en nieuwe zakelijke contactpersonen. De individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf maken op XING. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen maken of vacatures publiceren op XING

The operating company of XING is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany.

De werkmaatschappij van XING is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a XING component (XING plug-in) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding XING component of XING. Further information about the XING plug-in the may be accessed under https://dev.xing.com/plugins. During the course of this technical procedure, XING gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

Met elke opvraag van één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en die een onderdeel is van XING (XING plug-in), wordt de internetbrowser van het technologisch informatiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige XING component van XING te downloaden. Meer informatie over de invoegtoepassing XING de mei bereikbaar onder https://dev.xing.com/plugins. In de loop van dit technische proces, krijgt XING kennis van welke specifieke sub pagina van onze website werd bezocht door de betrokkene.

If the data subject is logged in at the same time on XING, XING detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the XING component and associated with the respective XING account of the data subject. If the data subject clicks on the XING button integrated on our Internet site, e.g. the "Share"-button, then XING assigns this information to the personal XING user account of the data subject and stores the personal data.

Als de betrokkene op hetzelfde moment is ingelogd op XING, dan detecteert XING met elke opvraag op onze website door de betrokkene — en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite — welke specifieke sub pagina van onze Internet-pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de XING-component en de respectieve XING-account die aan de betrokkene is gekoppeld. Als de betrokkene op een knop van XING drukt die geïntegreerd is op onze internetsite, bijvoorbeeld de "Share"-knop klikt, dan zal XING deze gegevens aan de persoonlijke XING-gebruikersaccount van de betrokkene toekennen en de persoonlijke gegevens opslaan.

XING receives information via the XING component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in at XING at the time of the call to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the XING component or not. If such a transmission of information to XING is not desirable for the data subject, then he or she can prevent this by logging off from their XING account before a call-up to our website is made.

XING ontvangt de informatie via de XING-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene bij XING is ingelogd op het tijdstip van het bezoek aan onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de XING component klikt of niet. Als een dergelijke toezending van informatie aan XING niet wenselijk is voor de betrokkene, kan dan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij hun XING account, voordat onze website wordt bezocht.

The data protection provisions published by XING, which is available under https://www.xing.com/privacy, provide information on the collection, processing and use of personal data by XING. In addition, XING has published privacy notices for the XING share button under https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

De bepalingen inzake gegevensbescherming gepubliceerd door XING, die beschikbaar zijn onder https://www.xing.com/privacy is, bevatten informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door XING. Daarnaast publiceerde XING privacykennisgevingen voor de “share”-knop onder https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

12. Data protection provisions about the application and use of YouTube

Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van YouTube

On this website, the controller has integrated components of YouTube. YouTube is an Internet video portal that enables video publishers to set video clips and other users free of charge, which also provides free viewing, review and commenting on them. YouTube allows you to publish all kinds of videos, so you can access both full movies and TV broadcasts, as well as music videos, trailers, and videos made by users via the Internet portal.

Op deze website heeft de controller onderdelen van YouTube geïntegreerde. YouTube is een video internetportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips publiceren die gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld en van commentaar voorzien. YouTube geeft u de mogelijkheid alle soorten video's ye publiseren, zodat u toegang heeft tot zowel volledige films en TV-uitzendingen, als muziek video's, trailers en video's, gemaakt door gebruikers via het internetportaal.

The operating company of YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a YouTube component (YouTube video) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding YouTube component. Further information about YouTube may be obtained under https://www.youtube.com/yt/about/en/. During the course of this technical procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

Met elke opvraag van één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een YouTube-component (YouTube video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het technologisch informatiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube kan worden verkregen onder https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van dit technische process, ontvangen YouTube en Google informatie welke specifieke sub pagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with each call-up to a sub-page that contains a YouTube video, which specific sub-page of our Internet site was visited by the data subject. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the respective YouTube account of the data subject.

Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, herkent YouTube met elke opvraag van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke sub pagina van onze website werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de specifieke YouTube-account van de betrokkene.

YouTube and Google will receive information through the YouTube component that the data subject has visited our website, if the data subject at the time of the call to our website is logged in on YouTube; this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video or not. If such a transmission of this information to YouTube and Google is not desirable for the data subject, the delivery may be prevented if the data subject logs off from their own YouTube account before a call-up to our website is made.

YouTube en Google ontvangen de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht via de YouTube-component, als de betrokkene ten tijde van de oproep aan onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan de doorlevering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij het eigen YouTube-account, voordat onze website wordt bezocht.

YouTube's data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and Google.

YouTube's bepalingen inzake gegevensbescherming, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven u informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

13. Payment Method: Data protection provisions about the use of PayPal as a payment processor

Betalingsmethode: Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik van PayPal als een betalingsprocessor

On this website, the controller has integrated components of PayPal. PayPal is an online payment service provider. Payments are processed via so-called PayPal accounts, which represent virtual private or business accounts. PayPal is also able to process virtual payments through credit cards when a user does not have a PayPal account. A PayPal account is managed via an e-mail address, which is why there are no classic account numbers. PayPal makes it possible to trigger online payments to third parties or to receive payments. PayPal also accepts trustee functions and offers buyer protection services.

Op deze website heeft de controller onderdelen van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstverlener. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele particuliere of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen via creditcards verwerken wanneer een gebruiker niet beschikt over een PayPal-account. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke rekeningnummers. PayPal maakt het mogelijk on line betalingen aan derden te doen of om betalingen te ontvangen. PayPal biedt ook trustee functies en beveiligingsservices voor kopers aan.

The European operating company of PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

If the data subject chooses "PayPal" as the payment option in the online shop during the ordering process, we automatically transmit the data of the data subject to PayPal. By selecting this payment option, the data subject agrees to the transfer of personal data required for payment processing.

Als de betrokkene "PayPal" als betaalmethode selecteert in de online shop tijdens het bestelproces, verstrekken wij automatisch de gegevens van de betrokkene aan PayPal. Bij het selecteren van deze optie, aanvaardt de betrokkene de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

The personal data transmitted to PayPal is usually first name, last name, address, email address, IP address, telephone number, mobile phone number, or other data necessary for payment processing. The processing of the purchase contract also requires such personal data, which are in connection with the respective order.

The transmission of the data is aimed at payment processing and fraud prevention. The controller will transfer personal data to PayPal, in particular, if a legitimate interest in the transmission is given. The personal data exchanged between PayPal and the controller for the processing of the data will be transmitted by PayPal to economic credit agencies. This transmission is intended for identity and creditworthiness checks.

De overdracht van de gegevens is gericht op betaling verwerking en fraude preventie. De controller zal persoonlijke gegevens overbrengen naar PayPal, in het bijzonder, als een rechtmatig belang hebben bij de overdracht wordt gegeven. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zal door PayPal aan economische kredietbeoordelaars toegezonden. Deze overdracht is bedoeld voor identiteit en kredietwaardigheid controleert

PayPal will, if necessary, pass on personal data to affiliates and service providers or subcontractors to the extent that this is necessary to fulfill contractual obligations or for data to be processed in the order.

PayPal zal, indien nodig, doorgeven persoonlijke gegevens aan partners en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen of om gegevens te worden verwerkt in de volgorde

The data subject has the possibility to revoke consent for the handling of personal data at any time from PayPal. A revocation shall not have any effect on personal data which must be processed, used or transmitted in accordance with (contractual) payment processing.

De betrokkene heeft de mogelijkheid toestemming voor de behandeling van persoonlijke gegevens op elk gewenst moment door PayPal in te trekken. Een intrekking zal niet van invloed zijn op de persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden overeenkomstig voor de (contractuele) betalingsverwerking.

The applicable data protection provisions of PayPal may be retrieved under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van PayPal kunnen worden opgehaald onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Legal basis for the processing

Juridische grondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

Art. 6, lid 1. A GDPR dient als rechtsgrond voor de verwerkings activiteiten waarvoor wij toestemming hebben voor een bepaalde verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonlijke gegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, is zoals het geval is, bijvoorbeeld is wanneer verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of diensten, dan wordt de verwerking gebaseerd op Artikel 6, lid 1 aangestoken. b GDPR. Hetzelfde geldt als een dergelijke verwerking nodig is voor het uitvoeren van pre-contractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens te verwerken, zoals voor de vervulling van de fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6, lid 1 aangestoken. c GDPR. In bijzondere gevallen, kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon zijn. Dit zou het geval zijn, bijvoorbeeld, als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekering gegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Vervolgens zou de verwerking worden gebaseerd op Art. 6, lid 1 aangestoken. d GDPR. Tot slot, verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1 verlicht. f GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor het verwerken van handelingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde wettelijke gronden, of als de verwerking noodzakelijk is om de belangen van ons bedrijf gerechtvaardigd te verdedigenof van een derde partij, behalve wanneer op basis van de rechten en de belangen en vrijheden van de betrokkene de persoonlijke gegevens moeten worden beschermd. Dergelijke verwerkingen zijn met name toelaatbare omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij vond dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een client van de controller is (overweging 47 zin 2 GDPR).

15. The legitimate interests pursued by the controller or by a third party

De rechtmatige belangen nagestreefd door de controller of door een derde partij

Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

Waar de verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1 verlicht. f GDPR, dan is ons legitieme belang onze bedrijfsuitvoering met het oog op het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

16. Period for which the personal data will be stored

Periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

De criteria die zijn gebruikt om de opslagperiode van persoonlijke gegevens te bepalen is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die periode worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, zolang ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het opstarten van een contract.

17. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data

Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste noodzakelijk om een contract aan te gaan; Betrokkene is verplicht zijn/haar persoonsgegevens te geven; mogelijke gevolgen van het geven van dergelijke gegevens.

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonlijke gegevens deels door de wet (bijvoorbeeld fiscale regelingen vereist is) of ook uit de contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner) kan voortvloeien. Soms kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten waarbij de betrokkene ons zijn persoonlijke gegevens geeft, die vervolgens door ons moet worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons te voorzien persoonsgegevens wanneer onze onderneming een contract met hem of haar tekent. Het niet-verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden afgerond. Voordat persoonlijke gegevens worden verstrekt door de betrokkene, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of de bepaling van de persoonlijke gegevens wordt vereist door wet of door het contract of noodzakelijk is voor de sluiting van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te geven en de gevolgen van niet-levering van de persoonlijke gegevens.

18. Existence of automated decision-making

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.

Omdat wij een verantwoord bedrijf zijn, gebruiken wij geen automatische besluitvorming of profilering.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the DGD - Your External DPO that was developed in cooperation with German Lawyers from WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne.

Dit privacybeleid is gegenereerd door de Privacy-beleid Generator van de DGD - uw externe DPO die is ontwikkeld in samenwerking met Duitse juristen uit WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok